QuickMenu Save Document


1: Select 'Tools' --> 'Internet Options' from the IE menu.
2: Click the 'Advanced' tab.
3: Check the 2nd option under 'Security' in the tree (Allow active content to run in files on my computer.)

 

 

   
 

SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC
SESTRINSTVO

O NAMA     KONTINUIRANO POBOLJŠANJE RADA     SIGURNOST BOLESNIKA     EDUKACIJA     KORISNE POVEZNICE     OSOBLJE     KONTAKT     POVIJEST

 

 

Ljubica Vuletić
GLAVNA SESTRA 1970. – 1980.

Rođena 7. 10. 1933.

Započela svoj rad u Zavodu za dijabetes 1964.godine.
Na poslovima glavne sestre Zavoda radila od 1970 do 1980. godine.
Izrazito je bila aktivna u području sestrinstva, organizirala je sestrinsku službu, organizirala i sudjelovala u edukaciji za sestre, sudjelovala na sestrinskim savjetovanjima i skupovima.
Bila član Internacionalne grupe za dijabetes, te je aktivno sudjelovala na simpozijima u Ateni, Dubrovniku i Zagrebu.
Izradila standarde dijebetičke prehrane i jelovnike.
Godine 1969. provela 6 mjesecina Royal College of Nursing u Engleskoj na edukaciji.
Međunarodno angažirana na području dijabetologije, kontinuirano uključena u pisanje stručne literature i publiciranje članaka u timu s kolegama iz Zavoda za dijabetes.
Za Diabetes Mellitus Achievements and Scepticism napisala „Adviser in Health Eduaction and Nursing“.
• Socijalnomedicinski problemi bolesnika sa šećrnom bolesti
• Edukacija dijabetičkih bolesnika
• Prva dijabetičkih bolesnika na socijalnu pomoć /inicijator ideje Zakona o zaštiti dijabetičkih bolesnika/
• Zdravstveno odgojni rad s djecom dijabetičarima pri grupnim ljetovanjima
• Iskustva iz edukacijko-rekreacijskih boravaka djece dijabetičara od 1962 do 1970.-uloga medicinske setsre u zaštiti dijabetičkog bolesnika
• Poteškoće bolesnika sa šećrnom bolešću sa socijalnomedicinskog stajališta
• Socijalnomedicinski aspekt šećerne bolesti
• Model edukacije u zavodu za dijabetes Vuk Vrhovac i iskustva tijekom dvije godine
• Education model for diabetic patients
• Diabetic diet in the treatment of diabetes mellitus and its complications
• Education of diabetics in the health care system in Yugoslavia
• Konzumacija mineralne vode kod bolesnika liječenih u bolnici i ambulantno
• Organizacija zdravstvene zaštite bolesnika sa šećernom bolešću u SR Hrvatskoj
Godine 1989. odlazi u mirovinu zbog zdravstvenih teškoća.

 

Marija Vilček
GLAVNA SESTRA 1980. – 1983.


Rođena 5. 8. 1946.

Započinje raditi u Zavodu za dijabetes 1972. godine.
U predanom radu na poslovima edukacije bolesnika i medicinskih sestara provela cijeli radni vijek.
Uvijek je bila podrška i pomoć kolegicama kada su trebale stručni savjet, ali isto tako i potreban savjet za privatni život. Otvorena, vedra, suradljiva, suosjećajna s ljudima i njihovim problemima.
Na poslovima glavne sestre Zavoda za dijabetes radila od 1980. do 1983.
Radila kao glavna sestra kliničkog odjela, te kao dio tima dijabetološkog odjela za područje zapadnog dijela grada.
Otišla u mirovinu početkom 2006. kako bi se i dalje posvetila pomaganju, ali ovaj puta predajući se u potpunosti svojoj obitelji i unucima.

 

Milka Rogić
GLAVNA SESTRA 1983. – 2005.

Rođena 12. 5. 1945. u Zagrebu.

Završila školu za medicinske sestre 1964. godine u Vinogradskoj ulici. Višu školu za medicinske sestre završila 1970 godine.
Prvo radno mjesto (1964. godine) je bilo u KB Merkur na Internoj klinici prvo kao sobne sestre, a nakon toga je radila na poslovima sestre odsjeka/odjela svih internih djelatnosti. Od 1973 do 1983 radila u intenzivnoj njezi i koronarnoj jedinici.
Od 1983 radi kao glavna sestra na tadašnjem Zavodu “Vuk Vrhovac”, sada Sveučilišoj klinici.
Bila u dva mandata glavni urednik sestrinskog “Vjesnika”
U dva mandata bila predsjednik Internističke sekcije Zagrebačke regije.
Od 1972 godine do 1999 je bila suradnik u nastavi Više škole za medicinske sestre, kao mentor i predavač. Sudjeluje i u dodiplomskoj nastavi studenata medicine u predmetu “Propedeutika internističkih bolesnika”.
Sudjelovala i u međunarodnom postdiplomskom studiju iz dijabetologije, te u trajnoj stručnoj izobrazbi na području skrbi osoba oboljelih od šećerne bolesti liječnika i medicinskih sestara primarne zdravstvene zaštite.
Izdavačka djelatnost:
¨ 1989 napisala priručnik za medicinske sestre ”Šećerna bolest“.
¨ do sada je 11 dopunjenih izdanja priručnika “Upute o prehrani za osobe sa šećernom bolešću“.
¨ 2002. objavljen „Priručnik za osnovne medicinska postupke u sestrinstvu“.
¨ 2005. objavljeno treće izdanje kuharice „Priručnik pravilne prehrane“
¨ u lipnju 2006. u organizaciji Hrvatske komore medicinskih sestara izdanja dva priručnika:
„Prehrana osoba sa šećernom bolešću i pridruženom bolesti bubrega“ - priručnik za medicinske sestre
„Pravilna prehrana osoba sa šećerenom bolešću i pridruženom bolesti bubrega“ prilagođena količina bjelančevina i minerala“ - priručnik za bolesnike.
Deset godina organizirala tečajeve trajnog obrazovanja medicinskih sestara pod nazivom “Posebnosti u skrbi oboljelih od šećerne bolesti” na kojima je sudjelovalo oko 700 sestara sa svih područja i razina zdravstvene skrbi svih županija Hrvatske.
Osnivacica Sekcije glavnih sestara bolnica i klinika Hrvatske 1999 god. do 2004. U radu sekcije je angazirana na poboljsanju  kvalitete rada medicinskih sestara, na njihovom statusu, potrebi visokog obrazovanja i specijalizacije. Od 1996. do 2004. je član Izvršnog savjeta Europske udruge glavnih sestara (European Nurse Directors Association). Aktivno sudjelovala sa strucnim radovima i prenosila u Hrvatsku informacije koje su koristile sestrinstvu u Hrvatskoj (pracenje kvalitete rada). Od osnivanja Hrvatske komore medicinskih sestara 2003. do 2005. predsjednica je  Povjerenstava za strucni rad i strucno usavrsavanje. Etablirala potrebu kvalitete trajne izobrazbe meicinski sestara.

 Aktivno sudjelovala u radu europskih udruga medicinskih sestara FEND /Federation of European Nurses in Diabetes/ i ENDA / European Nurse Directors Association/.
U kolovozu 2005. odlazi u mirovinu.